Данъчен календар

Данъчен календар 2024-2025

Включва точните счетоводни дати свързани с данъчно-осигурителното законодателство по ЗДДС = Закон за данък върху добавената стойност; ЗКПО = Закон за корпоративното подоходно облагане; ЗДДФЛ = Закон за данъците върху доходите на физическите лица; ЗМДТ = Закон за местните данъци и такси; КСО- Кодекс за социално осигуряване; ЗЗО- Закон за здравно осигуряване


Календар ЗДДС


ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност)

14-ти всеки месец

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период- предходния месец

Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.

При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък!

 

 

20 януари, 20 април, 20 юли, 20 октомври

Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.  

 

  

Трудово осигурителен календар по Кодекс на труда (КТ) и КСО


Трудов календар по Кодекс на труда (КТ).

до 25-то число всеки месец

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през предходния месец възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през предходния месец

Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху изплатените възнаграждения през предходния месец за лицата, които работят без трудови правоотношения.

Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за предходен месец.

  

  

Календар по ЗДДФЛ


Календар по закона за облагане доходите на физическите лица!

До 10-ти януари

Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и когато работодателите не са работодатели по основното трудово правоотношение на лицата към 31 декември на предходната година.

до 25-то число всеки месец

Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения.

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения, и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.

До 15-ти април

Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ (образец 3 и 4) за изплатени през предходната година доходи от друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им преди тази дата.

Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първо тримесечие на текущата календарна година от лицето, придобило дохода.

Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на текущата календарна година от лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка.

До 30-ти април

Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.

Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през предходната календарна година.

Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през предходната календарна година и внасяне на дължимия по декларацията данък.

Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през изтеклата календарна година.

 

 

  

ЗКПО календар


До 10-то число всеки месец

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено!

До 15-то число в месеците от април до декември вкл.

Внасяне на месечните авансови вноски по ЗКПО

До 15-ти април, 15 юли, 15 октомври

Внасяне на тримесечните авансови вноски, за изминалото тримесечие.

Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през предходен месец.

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за предходния месец представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

 

До 30-ти март

Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за предходната година.

До 31 януари  Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за четвърто тримесечие на предходна година.

До 30 април  Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за първо тримесечие.

До 31 юли  Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за второ тримесечие.

До 31 октомври  Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за трето тримесечие.

 

Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.

  

Здравно осигуряване


Календар за здравносот осигуряване

До 25-то число на всеки месец

Внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за предходния месец

До 30-ти април

Внасяне на окончателния размер на здравноосигурителната вноска за предходната календарна година по годишна данъчна декларация.

 

  

Календар за местни данъци и такси


Календар на срокове за плащане на местни и общински данъци, патентен данък,  и такси по Закона за местните данъци и такси- мпс, кола, жилище, имот! 

По Закона за местните данъци и такси дължите

 • До 31 януари Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първо тримесечие. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък, ползват отстъпка от 5 на сто
 • До 25 февруари Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31 декември на предходната година
 • До 30 април 
  • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второ тримесечие 
  • Плащане на данъка върху недвижимите имоти (жилища, апартаменти, парцели) и превозните средства (коли, мпс) за цялата годинас отстъпка от 5 на сто
 • До 30 юни Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти и първа вноска на данъка върху превозните средства (кола, мпс) за текущата година
 • До 31 юли Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за трето тримесечие
 • До 30 октомври Плащане на втора вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти и втора вноска на данъка върху превозните средства (кола, мпс) за текущата година;
 • 31 октомври Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвърто тримесечие 
 • 31 декември Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през следващата година, при условие, че такова основание и ред са предвидени в наредбата по чл. 9 ЗМДТ на съответния общински съвет