Календар за местни данъци и такси

Календар на срокове за плащане на местни и общински данъци, патентен данък,  и такси по Закона за местните данъци и такси- мпс, кола, жилище, имот! 

По Закона за местните данъци и такси дължите

 • До 31 януари Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първо тримесечие. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък, ползват отстъпка от 5 на сто
 • До 25 февруари Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31 декември на предходната година
 • До 30 април 
  • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второ тримесечие 
  • Плащане на данъка върху недвижимите имоти (жилища, апартаменти, парцели) и превозните средства (коли, мпс) за цялата годинас отстъпка от 5 на сто
 • До 30 юни Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти и първа вноска на данъка върху превозните средства (кола, мпс) за текущата година
 • До 31 юли Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за трето тримесечие
 • До 30 октомври Плащане на втора вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти и втора вноска на данъка върху превозните средства (кола, мпс) за текущата година;
 • 31 октомври Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвърто тримесечие 
 • 31 декември Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през следващата година, при условие, че такова основание и ред са предвидени в наредбата по чл. 9 ЗМДТ на съответния общински съвет