»мени дни и празници за следващата година

месец януари 2025

имени дни

1 - —в. ¬асилий ¬елики (¬асильовден) - ¬асил, ¬асилка, ¬есела, ¬еселин; 2 - √оран, —илви€; 6 - Ѕого€вление (…ордановден) - …ордан, …орданка, Ѕогдан, Ѕончо, Ѕожана; 7 - —вети …оан  ръстител (»вановден) - »ван, »ванка, …оан, …оана,  ало€н, »во, »вайло; 12 - —в. мчца “ат€на, —в. —ава —ръбски - “ан€, “ат€на, —ава; 17 - —в. преп. јнтоний ¬елики (јнтоновден) - јнтон, јнтони€, “ончо, “он€; 18 - —в. јтанасий и  ирил јлександрийски (јтанасовден) - јтанас, Ќаско, Ќас€, јтанаска, Ќаска; 21 - ¬алери; 25 - √ригор

официални празници
1 - Ќова година

÷ърковен календар именни дни
1 - —в. ¬асилий ¬елики (¬асильовден); 6 - Ѕого€вление (…ордановден); 7 - —вети …оан  ръстител (»вановден); 12 - —в. мчца “ат€на, —в. —ава —ръбски; 17 - —в. преп. јнтоний ¬елики (јнтоновден); 18 - —в. јтанасий и  ирил јлександрийски (јтанасовден)

 алендар на професионалните празници
8 - ƒен на родилната помощ (Ѕабинден); 12 - ƒен на военното разузнаване; 13 - ƒен на работещите в областта на киното; 14 - ѕразник на транспортните войски; 16 - ѕразник на работещите в областта на растителната защита; 25 - ƒен на българското радио; 26 - ƒен на митничар€; 29 - ѕрофесионален празник на работещите в затворите

 

месец ‘евруари 2025

имени дни

1 - —вети “рифон (“рифон «арезан) - Ћозан, Ћозанка, “рифонка, “рифон; 2 - —ретение √осподне («имна Ѕогородица), ѕетльовден - –адост, –адостина, –адина; 3 - —в. —имеон Ѕогоприимец - —имеон, —имеонка, —имона; 10 - —в. —вещеномъченик ’аралампий - ¬алентин, ¬алентина, ¬ал€, ’аралампи; 13 - —вети ћартин€н - ≈влоги, «о€; 22 - «адушница преди ¬елики€ пост; 23 - ћесни заговезни

официални празници

÷ърковен календар именни дни
1 - —вети “рифон (“рифон «арезан); 2 - —ретение √осподне («имна Ѕогородица), ѕетльовден; 3 - —в. —имеон Ѕогоприимец; 10 - —в. —вещеномъченик ’аралампий; 13 - —вети ћартин€н; 22 - «адушница преди ¬елики€ пост; 23 - ћесни заговезни

 алендар на професионалните празници
9 - ƒен на стоматолога; 10 - ƒен на пчелари, градинари и овощари; 14 - ƒен на лозар€ - ƒен на археолога

 

месец ћарт 2025

имени дни

1 - —вета ≈вдоки€ - ≈вдоки€, ћарта, ћартина, ≈вдокий; 2 - —ирни заговезни (ѕрошка); 3 - Ќачало на ¬елики€т пост; 8 - —в. “еодор “ирон (“одоровден) - “одор, “еодор, “еодора, “одорка, Ѕожидар; 25 - Ѕлаговещение - Ѕлага, Ѕлаго, Ѕлаговест, Ѕлагой, ¬ангели€, ≈ва, ≈вангелина, ≈велина

официални празници

÷ърковен календар имени дни
1 - —вета ≈вдоки€; 2 - —ирни заговезни (ѕрошка); 3 - Ќачало на ¬елики€т пост; 8 - —в. “еодор “ирон (“одоровден); 25 - Ѕлаговещение

 алендар на професионалните празници
8 - ƒен на майката и жената - ƒен на коневъдството и конни€ спорт; 11 - ƒен на ракетните войски и артилери€та на Ѕългарската арми€; 15 - ƒен на здравни€ инспектор; 18 - ƒен на радиотехническите войски; 21 - ѕрофесионален празник на геодезиста; 23 - ƒен на метеоролога; 26 - ѕразник на командване Доперативни сили"

 

месец јприл 2025

имени дни

1 - —вети јврамий Ѕългарски - јврам; 12 - —вети Ћазар - Ћазар, Ћазарка, Ћазарин, Ћазарина, Ћазо, Ћаска, ≈лизар; 13 - ÷ветница - ÷ветелина, ÷ветан, ¬енета, ¬енцислава, ¬енцислав, ¬иолета, √иргина, ƒил€н, ƒил€на, «дравко, «дравка, Ћатинка, Ћил€на, ћаргарита, Ќевена, –оза, –осен, “рендафил, “рендафилка, ÷ветомира, »глика, ÷вета, явор, ясен, ÷в€тко, ÷ветанка, ¬ърбан, ¬ърбинка, «юмбюла, ¬ероника, Ќевен, »ва,  алина,  амели€,  арамфил,  арамфилка, Ћили€, ћалин, ћалина, ќрхиде€, –алица, –енета, –осица, –ужа, “еменужка; 14 - —вети ћартин - ћартин, ћартина; 18 - –азпети петък; 20 - ¬ъзкресение ’ристово (¬еликден), ѕравославен великден - ¬елико, ¬елика, ¬елина, ¬еличка, ¬елислав, ¬елислава, ¬еличко, ¬елка, ¬елко, ¬елин, ¬ельо; 25 - —вети апостол и евангелист ћарко - ћарк, ћарко; 27 - “омина Ќедел€

официални празници

÷ърковен календар имени дни
1 - —вети јврамий Ѕългарски; 12 - —вети Ћазар; 13 - ÷ветница; 14 - —вети ћартин; 18 - –азпети петък; 20 - ¬ъзкресение ’ристово (¬еликден) - ѕравославен великден; 25 - —вети апостол и евангелист ћарко; 27 - “омина Ќедел€

 алендар на професионалните празници
4 - ƒен на психолога; 7 - ѕразник на работещите в здравеопазването; 11 - ƒен на зъболекар€; 12 - ƒен на авиаци€та и космонавтиката; 16 - ƒен на българската конституци€ и юриста; 17 - ѕразник на дипломираните експерт счетоводители; 18 - ƒен на реставратора; 21 - ѕразник на военното контраразузнаване

 

месец ћай 2025

имени дни

1 - —вета “амара √рузинска - ћа€, ≈рменко, “амара; 2 - —вети ÷ар Ѕорис - Ѕорис, Ѕорислав, Ѕорислава, Ѕор€на; 5 - —вета ћъченица »рина - »рина, »рена, »ринка, ћира, ћирослав, ћирослава, ћирчо; 6 - , —в. вмчк √еорги (√ергьовден) - √еорги, √ергана, √ал€, √анка; 11 - —в. св.  ирил и ћетодий -  ирил,  ирилка,  ирчо,  иро, ћетоди; 21 - —в. св.  онстантин и ≈лена -  онстантин,  остадин, ≈лена, ƒинко; 29 - ¬ъзнесение √осподне (—пасовден) - —отир, —пас, —паска, —пасена; 30 - ≈мили€

официални празници
1 - ƒен на труда и на международната работническа солидарност; 6 - √ергьовден, ƒен на храбростта и Ѕългарската арми€; 24 - ƒен на българската просвета и култура и на слав€нската писменост

÷ърковен календар имени дни
1 - —вета “амара √рузинска; 2 - —вети ÷ар Ѕорис; 5 - —вета ћъченица »рина; 6 - —в. вмчк √еорги (√ергьовден); 11 - —в. св.  ирил и ћетодий; 21 - —в. св.  онстантин и ≈лена; 29 - ¬ъзнесение √осподне (—пасовден)

 алендар на професионалните празници
6 - ƒен на овчари, пастири, млекари, етнографи, военни; 7 - ƒен на радиото и телевизи€та; 10 - ѕрофесионален празник на химика; 11 - ѕрофесионален празник на библиотекарите; 17 - ƒен на български€ спорт; 18 - ƒен на музейните работници; 23 - ѕразник на националната разузнавателна служба; 24 - ”чители, учени, ученици, просветни дейци - ƒен на българската журналистика; 29 - ѕразник на автомобилистите, хлебарите, сладкарите; 31 - ѕразник на военните духови оркестри

 

месец ёни 2025

имени дни

7 - —в. мчца ¬алери€, „ерешова задушница - ¬алери€, ¬алери; 8 - ѕетдесетница; 9 - —вети дух; 13 - —в. мчца јкилина - јспарух, јсен; 15 - ¬сички светии (ѕетрови заговезни) - ѕанайот, ѕанталей, ѕанчо; 22 - ¬сички български светии - јсен, јспарух, –умен, –ум€на, „авдар; 24 - ≈ньовден - Ѕил€на, »вет, »вета, ƒенислав, ƒеница, ƒе€н, ƒе€на, янко, янка, янчо, ≈нчо, ≈ньо, янаки, яни, янислав, яна, янина, яница; 29 - —в. ап. ѕетър и ѕавел (ѕетровден) -  амен,  амена,  ремена, ѕавел, ѕавлин, ѕавлина, ѕатрици€, ѕетрана, ѕетър, ѕреслава

официални празници

÷ърковен календар имени дни
7 - —в. мчца ¬алери€ - „ерешова задушница; 8 - ѕетдесетница; 9 - —вети дух; 13 - —в. мчца јкилина; 15 - ¬сички светии (ѕетрови заговезни); 22 - ¬сички български светии; 24 - ≈ньовден; 29 - —в. ап. ѕетър и ѕавел (ѕетровден)

 алендар на професионалните празници
5 - ƒен на еколога; 9 - —троители, хотелиери и сладкари; 11 - ѕразник на икономистите в Ѕългари€; 19 - ѕразник на войските за €дрена, химическа и биологична защита; 20 - ƒен на енергетиката; 24 - ƒен на аптекари и фармацевти; 29 - ƒен на зана€тите

 

месец ёли 2025

имени дни

1 - —в. Ѕезсребреници  озма и ƒам€н Ц —вети ¬рач - ƒам€н,  узман; 7 - —в.вмчца Ќедел€ - Ќеделин, Ќеделина, Ќеделчо, Ќед€лка, Ќед€лко; 15 - —в. мчци  ирик и ёлита. —в. равноап. велик кн€з ¬ладимир - ¬ладимир, ¬ладимира, √осподин; 16 - —в. мчца ёли€ - ёли€н, ёли€на; 17 - —вета ћарина - ћарина, ћарин, ћаринчо, ћаринка, ћаринела, ћарчо; 20 - —в. прор. »ли€ (»линден) - »ли€, »ли€н, »ли€на, »лкo, »лкa, »лчо; 22 - —вета ћари€ ћагдалена - ћадлен, ћадлена, ћагдалена, ћагда, ћиглена; 25 - ”спение на —вета јнна - јнна, јнка, јни, јнани, яна, янула, янина, Ѕлага, ƒобри

официални празници

÷ърковен календар имени дни
1 - —в. Ѕезсребреници  озма и ƒам€н Ц —вети ¬рач; 7 - —в.вмчца Ќедел€; 15 - —в. мчци  ирик и ёлита. —в. равноап. велик кн€з ¬ладимир; 16 - —в. мчца ёли€; 17 - —вета ћарина; 20 - —в. прор. »ли€ (»линден); 22 - —вета ћари€ ћагдалена; 25 - ”спение на —вета јнна

 алендар на професионалните празници
1 - ƒен на билкарите и народните лечители; 5 - ѕразник на служителите на ћ¬–; 12 - ѕразник на националната гвардейска част; 18 - ƒен на гражданската защита; 19 - ƒен на българската дипломатическа служба; 20 - ѕразник на пивоварите; 26 - ѕразник на жандармери€та; 27 - ѕрофесионален празник на лекари и аптекари; 30 - ƒен на системните администратори

 

месец јвгуст 2025

имени дни

6 - ѕреображение √осподне; 15 - ”спение на ѕресвета Ѕогородица - ћари€, ћариана, ћариела, ћариета, ћарио, ћари€на; 26 - —в. мчци јдриан и Ќатали€ - јдриан, јдриана, Ќатали€; 30 - —вети јлександър - јлександър, јлександра, јлекс, јлеко, —ашко, —ашка

официални празници

÷ърковен календар имени дни
6 - ѕреображение √осподне; 15 - ”спение на ѕресвета Ѕогородица; 26 - —в. мчци јдриан и Ќатали€; 30 - —вети јлександър

 алендар на професионалните празници
1 - ƒен на градинар€ - ѕрофесинален празник на железничар€; 8 - ѕразник на ¬оенноморските сили на Ѕългари€; 10 - ѕрофесионален празник на готвачите; 18 - ѕрофесионален празник на миньорите

 

месец —ептември 2025

имени дни

1 - —в. преп. —имеон —тълпник - —имеон, —имона, ћона; 5 - —в. прор. «ахари€ и праведна ≈лисавета - ≈лисавета, «ахари, »забела; 8 - –ождество на ѕресвета Ѕогородица† - ќгн€н, ќгн€на; 14 - ¬ъздвижение на —в.  ръст ( ръстовден) -  ристиан,  ристи€на,  ръстина,  ръстьо,  ънчо, —таври; 16 - —вета Ћюдмила „ешка - Ћюдмил, Ћюдмила; 17 - —в. мчци —офи€, ¬€ра, Ќадежда и Ћюбов - —офи€, ¬€ра, Ќадежда, Ћюбов, Ћюба, Ћюбен, Ћюбомир, Ќад€, —евда

официални празници
6 - ƒен на —ъединението на Ѕългари€; 22 - ƒен на Ќезависимостта на Ѕългари€

÷ърковен календар имени дни
1 - —в. преп. —имеон —тълпник; 5 - —в. прор. «ахари€ и праведна ≈лисавета; 8 - –ождество на ѕресвета Ѕогородица†; 14 - ¬ъздвижение на —в.  ръст ( ръстовден); 16 - —вета Ћюдмила „ешка; 17 - —в. мчци —офи€, ¬€ра, Ќадежда и Ћюбов

 алендар на професионалните празници
13 - ѕразник на българските инженери - ƒен на програмиста; 14 - ѕожарникари; 25 - ѕразник на свързочните войски; 30 - ƒен на преводача

 

месец ќктомври 2025

имени дни

6 - —вети апостол “ома - “ома, “оми; 14 - —вета ѕреп. ѕараскева ѕетка “ърновска - ѕетковден - ѕетко, ѕеткан, ѕетка, ѕараскева, ѕенчо, ѕеньо; 18 - —в. ап. и ев. Ћука, —в. вмчца «лата ћъгленска - «латко, «латка, «латан, «латомир, Ћука, Ћукан; 19 - —в. …оан –илски „удотворец; 26 - —в. вмчк ƒимитър (ƒимитровден) - ƒимитър, ƒимитрина, ƒимитричка, ћита, ћитка, ƒимо, ƒима, ƒимка, ƒраган, ћитра; 27 - —вети Ќестор - Ќестор

официални празници

÷ърковен календар имени дни
6 - —вети апостол “ома; 14 - —вета ѕреп. ѕараскева ѕетка “ърновска - ѕетковден; 18 - —в. ап. и ев. Ћука, —в. вмчца «лата ћъгленска; 19 - —в. …оан –илски „удотворец; 26 - —в. вмчк ƒимитър (ƒимитровден); 27 - —вети Ќестор

 алендар на професионалните празници
1 - ƒен на певци и музиканти - ƒен на застрахователите; 4 - ƒен на архитекта - ƒен на информационното общество -професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика; 5 - ƒен на астрономи€та; 9 - ƒен на пощите; 10 - ƒен на архиварите; 12 - ƒен на ЅјЌ; 16 - ѕразник на авиаци€та и българските ¬¬—; 18 - ƒен на живописци и художници - ƒен на парашутиста; 19 - ƒен на българските лекари; 24 - ѕразник на нотариусите - ƒен за развитие на информатиката; 25 - ѕразник на работещите в земеделската наука; 26 - ѕразник на ковачи, металурзи, инженери и техници - ѕразник на строител€

 

месец Ќоември 2025

имени дни

6 - ¬елика јрхангелова задушница; 8 - —вети јрхангел ћихаил, —ъбор на св. архангел ћихаил (јрхангеловден) - јнгел, ћихаил, јнгелина, јнгелинка, ћихаела, ћихо, ћомчил, –адо, –адка, –адостин, –адостина, –айко, –айна; 11 - —в. мчци ћина, ¬иктор и ¬икентий - ¬иктор, ¬иктори€, ћина, ћинка, ћинчо; 16 - —вети ћатей - ћатей, ћатьо; 21 - ¬ъведение Ѕогородично†(ƒен на православната христи€нска младеж и семейство); 23 - —в. кн€з јлександър Ќевски - јлександър, јлександра, ÷анка, ÷анко; 24 - —вета ≈катерина - ≈катерина,  ат€; 30 - —вети јндрей - јндреевден - јндрей, јндреа, јндрейка, јндре€, јндри€н, јндри€на, јндро, ƒешка, ѕърван, —илен, ’рабрин, ’рабър

официални празници
1 - ƒен на народните будители

÷ърковен календар имени дни
6 - ¬елика јрхангелова задушница; 8 - —вети јрхангел ћихаил - —ъбор на св. архангел ћихаил (јрхангеловден); 11 - —в. мчци ћина, ¬иктор и ¬икентий; 16 - —вети ћатей; 21 - ¬ъведение Ѕогородично†(ƒен на православната христи€нска младеж и семейство); 23 - —в. кн€з јлександър Ќевски; 24 - —вета ≈катерина; 30 - —вети јндрей - јндреевден

 алендар на професионалните празници
1 - ѕрофесионален празник на учените; 3 - ѕразник на главна инспекци€ по труда; 4 - ѕразник на русенските корабостроители; 5 - ƒен на металурга; 8 - ѕрофесионален празник на Ќационална служба полици€ на ћ¬– - ѕрофесионален празник на касапи и колбасари; 18 - ƒен на оръжейника в Ѕългарската арми€; 19 - ѕразник на сухопътните войски на Ѕългарската арми€; 22 - ƒен на българската адвокатура

 

месец ƒекември 2025

имени дни

4 - —вета ¬арвара - ¬арвара, Ѕарбара, ¬арадин; 5 - —вети —ава ќсвещени - —ава, —авка, —лав, —лави; 6 - —в. Ќиколай ћирликийски (Ќикулден) - Ќикола, Ќиколай, Ќиколина, Ќина; 9 - —вета јнна - јнна, јнета, јна, яна; 17 - —вети пророк ƒанаил - ƒанаил, ƒаниел, ƒаниела, ƒанко; 20 - —вети »гнатий Ѕогоносец (»гнажден) - »гнат; 22 - —в. вмчца јнастаси€ - јнастас, јнастаси€, јс€, —и€, ѕламен, »скра, —ветла; 24 - Ѕъдни ¬ечер - , Ѕистра, ≈вгени, ≈вгени€, ∆ени; 25 - –ождество ’ристово,  оледа - –ождество ’ристово,  оледа, ћладен, –адослав, –адостин, –адомир, ’ристина, ’ристо, ’ристофор, –адостина; 26 - –ождество ’ристово,  оледа, —ъбор на ѕресвета Ѕогородица; 27 - —в. първомчк и архид€кон —тефан (—тефановден) - —тефан, —тефка, —тефани, ¬енци, ¬енцислав, ¬енцислава, —он€, —танимир, —тойко, —то€н

официални празници
24 - Ѕъдни ¬ечер; 25 - –ождество ’ристово,  оледа

÷ърковен календар имени дни
4 - —вета ¬арвара; 5 - —вети —ава ќсвещени; 6 - —в. Ќиколай ћирликийски (Ќикулден); 9 - —вета јнна; 17 - —вети пророк ƒанаил; 20 - —вети »гнатий Ѕогоносец (»гнажден); 22 - —в. вмчца јнастаси€; 24 - Ѕъдни ¬ечер; 25 - –ождество ’ристово,  оледа; 26 - –ождество ’ристово,  оледа - —ъбор на ѕресвета Ѕогородица; 27 - —в. първомчк и архид€кон —тефан (—тефановден)

 алендар на професионалните празници
6 - ƒен на банкера - ѕразник на рибари, мор€ци и търговци; 8 - ƒен на студентите; 12 - ƒен на зана€тите - плетачи, тъкачи, кошничари, гръничари, казанджии; 14 - ƒен на ветеринарните специалисти; 22 - ѕразник на национална служба Д√ранична полици€Д; 26 - ƒен на дърводелците