календар по ЗКПО- Закон за корпоративното подоходно облагане

До 10-то число всеки месец

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено!

До 15-то число в месеците от април до декември вкл.

Внасяне на месечните авансови вноски по ЗКПО

До 15-ти април, 15 юли, 15 октомври

Внасяне на тримесечните авансови вноски, за изминалото тримесечие.

Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през предходен месец.

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за предходния месец представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

 

До 30-ти март

Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за предходната година.

  • до 31 януари  Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за четвърто тримесечие на предходна година; 
  • до 30 април  Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за първо тримесечие;
  • до 31 юли  Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за второ тримесечие;
  • до 31 октомври  Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за трето тримесечие.

 

Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.
Избрани сайтове внасяне

Община Карлово помага на НАП за хората с прекъснати здравноосигурителни права

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с въведения в страната режим на извънредно положение, вкл. ограниченията свързани с придвижване между отделни населени места, отправяме към Вас молба за осигуряване на възможност, на лица с прекъснати здравноосигурителни права, да подават Декларация образец №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ и др. документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителен...