Календар по закона за облагане доходите на физическите лица

Календар по закона за облагане доходите на физическите лица!

До 10-ти януари

Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и когато работодателите не са работодатели по основното трудово правоотношение на лицата към 31 декември на предходната година.

до 25-то число всеки месец

Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения.

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения, и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.

До 15-ти април

Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ (образец 3 и 4) за изплатени през предходната година доходи от друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им преди тази дата.

Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първо тримесечие на текущата календарна година от лицето, придобило дохода.

Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на текущата календарна година от лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка.

До 30-ти април

Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.

Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през предходната календарна година.

Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през предходната календарна година и внасяне на дължимия по декларацията данък.

Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през изтеклата календарна година.

 

 
Избрани сайтове доходи

Финансист: Заемът от държавата не е подарък, трябва да се връща

Миналата седмица финансовият министър Владислав Горанов обяви, че държавата е готова да финансира с 1500 лева безлихвен заем хора, останали без доходи заради пандемията COVID-19 и затварянето на куп фирми. Схемата е следната: държавата увеличава акционерното си участие в капитала на Българска банка за развитие (ББР) със 700 милиона лева, а ресурсът се насочва към търговските банки, които ще предоставят заемите към гражданите. Обещанието все още...